Русе има потенциала да се утвърди като град на знанието и иновациите

Кметът на Русе Пламен Стоилов в интервю за eSkills For Future

Русе - кмет Пламен Стоилов

– Г-н Стоилов, във време на бързоразвиващи се информационни технологии, какво е мястото на Русе и как Общината насърчава именно тази сфера?

Информационните и комуникационните технологии заемат все по-значимо място в живота на хората и са неизменна част от всяко развиващо се общество. България е сред водещите страни в света, известни с голям брой сертифицирани ИТ специалисти и превъзхожда дори САЩ по отношение на достъпността и качеството на интернет. Като проспериращ и обърнат с лице към младите хора град, Русе не изостава в насърчаването на този най-иновативен и бързо променящ се сектор. ИКТ-средата в Русе е добре развита, благодарение на широката мрежа от малки, средни и големи ИТ фирми, избрали да развиват дейността си именно тук. И този факт е доказателство, че градът предлага необходимите условия за това – стратегическо географско положение, подготвени кадри и не на последно място – добра бизнес и икономическа среда. През 2016 г. Русе получи

номинация

за „Аутсорсинг град на годината“, обявена от Българската аутсорсинг асоциация. Това е признание за осъществяваното ефективно сътрудничество между местната власт, бизнеса и научните и развойни структури за осигуряване на растеж в секторите ИКТ и аутсорсинг. През годините се формира една добре работеща предприемаческа екосистема, ориентирана към тях. В резултат на това, Русе се нарежда сред градовете с най-осезаемо повишение на заплатите и предлаганите добре платени позиции за софтуерни специалисти.

Общината работи активно в посока утвърждаване на добър градски и инвестиционен климат чрез изпълняването на Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг. Сред заложените цели в перспектива са изграждането на Център за компетентност и научно-технологично развитие и Център за развитие на креативни индустрии. През 2016 г. Общината прие и Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода до 2025 година, с което поставяме на дневен ред нови и амбициозни дългосрочни цели.

– Какво предвижда Стратегията?

 До 2025 г. Русе ще се превърне в град на знанието и иновациите, в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Динамичното развитие на ИТ сектора в региона напълно съответства на темповете, с които напредва градът ни през последните години. Акцент в Иновационната стратегията за интелигентна специализация е именно ролята на

Общината като медиатор

между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса за осъществяване на адекватна връзка между потребностите и възможностите на пазара. Това може да се случи само, ако се съсредоточат усилията върху стимулирането на сфери с добавена стойност за местната икономика и с конкурентоспособен профил в европейски и международен мащаб. Концепцията за „триъгълник на знанието“ обединява образование, изследване и иновации – по своята същност, тези три елемента се оказват и решаващи фактори за утвърждаване на икономика, базирана на знания и иновации и точно към това продължаваме устойчиво да се стремим.

– Какви са конкретните мерки, които предприема Общината?

Общината предприе стъпки по присъединяване към Платформата за интелигентна специализация на Европейската Комисия, създадена, за да подкрепя държавите членки и регионите, които разработват свои стратегии в тази област. Напълно в контекста на Иновационната стратегия се вписва и конкурсът за проекти „Знание и растеж“, който Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява за втора поредна година, с подкрепата на Фондация „Еконт“. Към конкурса вече има създадена

Русе – град на свободния дух

работилница за дигитални умения,

предоставяща менторски програми, което от своя страна фокусира интереса на младите хора в конкретни направления. Фондацията има за цел да подкрепя и стимулира реализирането на дейности, които утвърждават позициите на Русе като град, съчетаващ успешно традиции и новаторство, а сред обхванатите сфери са наука, образование, изобретения и високи технологии.

Трябва да се вземе под внимание и фактът, че Европейските структурни и инвестиционни фондове също предлагат

множество възможности.

Над 140 милиарда евро са заложените средства в Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. за стимулиране на конкурентоспособност за растеж и работни места, включително за научни изследвания и иновации. Отличен пример за това е Програма „Хоризонт 2020“, която е най-мащабната за научни изследвания и иновации в историята на ЕС.

Община Русе,

заедно с Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ са българските партньори в консорциум от 29 публични и частни организации от 5 европейски града. Те са обединени за изпълнението на проект в рамките на тази Програма, който предлага иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове. „Добре свързан регион“ пък е една от приоритетните области на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., която предоставя възможности за финансиране на дейности в сферата на НИРД и иновации на територията на трансграничния регион, към който Русе принадлежи.

Общината успешно изпълнява

като бенефициент и проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, в който част от предвидените мерки са свързани с прилагане на модерни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование. Показателно за развитието на Русе и региона е и стойността на договорените проекти в Русенска област по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която възлиза на над 65 млн. лева.

Защо един потенциален инвеститор би избрал точно Русе за старт на бизнес или развойна дейност в сферата на информационните технологии и услуги?

Благоприятното географско положение на Русе е сред основните предимства на града. Той се намира в близост до столицата на Румъния – Букурещ и осигурява добра достъпност. Също така принадлежи към Дунавския регион, който свързва България с още 13 държави. Градът е лидер е по отношение на трансграничното сътрудничество. Делът на безработни лица в Русе е по-нисък в сравнение със средното за страната. Има наличие на телекомуникационни мрежи с високо качество на предоставяните услуги, покриващи напълно града и все по-голяма част от региона.  Всички видове транспорт се развиват на територията на общината, включително и въздушен, тъй като Русе разполага с летище. За аутсорсинг компаниите е важна подкрепата на администрацията, управляващата власт и състоянието на инфраструктурата. България все повече се превръща в атрактивна бизнес дестинация, а Русе има

стратегическа и привлекателна локация,

която има своите несъмнени предимства. Бизнесът е допълнително мотивиран и от перспективата за скорошно изграждане на магистрала, която да свързва града с Велико Търново, както и на трети мост над Дунав при Русе. Както знаем, сред най-важните предимства за един град са именно добрите комуникация и свързаност.

По-високото ниво на професионално-квалификационен статус на населението е условие за развитие на икономическия потенциал както на местно, така и на регионално и национално ниво. Град Русе предлага добри възможности за подготовка на младите хора и както знаем, образованието е един от значимите фактори, който силно влияе върху икономическите тенденции.

– Като споменавате подготовка, какви възможности се предлагат в Русе за желаещите да се развиват и да работят в сферата на информационните и комуникационните технологии?

Русе - училищата предоставят обучение по информатика

Повечето училища в Община Русе предлагат обучения по математика, информатика и информационни технологии. Учениците, завършили с подобни профили, придобиват специализирани знания в областта на офис приложенията, компютърните мрежи, компютърната графика и анимация, уеб програмирането, мултимедийните презентации и др. В Русе се предлага и специалността „Пространствен дизайн“, след завършването на която, учениците притежават професионални компетенции по компютърна графика, уеб-сайт проектиране, дизайнерско проектиране и проектиране на рекламни материали. Едно от най-изявените училища с дългогодишни традиции в сферата на математиката и информационните технологии е

Математическата гимназия „Баба Тонка“,

която редовно е домакин на състезания, олимпиади и инициативи от национален и международен характер. Възпитаниците ѝ постигат заслужено признание и успехи в множество състезания; учреден е и Фонд „Математика на бъдещето“, подпомагащ изявите на учениците. От началото на 2015 г. в гимназията функционира и Клуб по роботика, който е уникален за страната заради оборудването, с което разполага, а целта на създателите му е чрез практическо приложение на знанията по физика, информационни и комуникационни технологии, математика и информатика, учениците да развият и затвърдят уменията и компетенциите си в тези научно-технически области.

Много голям е приносът на

Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Русе - Руснески университет "Ангел Кънчев"

Той осъществява сътрудничество с над 300 чуждестранни партньори, като работи активно и с работодателите, съобразявайки учебните програми с техните изисквания. Висшето учебно заведение предлага подготовка на кадри с ИКТ компетенции, като плановете на тези специалности са разработени в съответствие с международните тенденции. Функционират катедри като Автоматика и мехатроника, Компютърни системи и технологии, Телекомуникации, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електроника и други. Доказателство за високия професионализъм в сферата на ИКТ на Русенския университет е и престижната позиция, която световната класация U-Multirank  му присъжда.

Освен добрите познания, разбира се, е необходима

практика.

Русе - град на знанието

Университетът работи активно с ИТ компании като „Мусала Софт“ и реализира студентски стажове в реална бизнес среда, обучения, работа по проекти, специализирани семинари и др. РУ „Ангел Кънчев“ е оборудван с модерни учебни зали и изследователски лаборатории, домакин е на престижни научни събития, в които вземат участие научни работници от България и чужбина, организират се и се провеждат редица конференции. Висшето училище е включено и в редица национални и международни структури, сред които: Индустриалните клъстери „Автомобили“, „Електромобили“, „Инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства“, Интермодален транспортен и логистичен клъстер – Русе и много други.

– Дайте примери за установили се в Русе компании?

ИКТ средата в Русе е добре развита и тук са избрали да развиват дейността си фирми като „Сирма Ай Ти“, „Мусала Софт“, Нетуоркс-България“, „Мултилинк“, „Датасис“, „Ен Би Ай Системи“ и др. Една от водещите български компании в сферата на софтуерните услуги, специализирана в аутсорсинг и ИТ консултиране, „Мусала Софт“, отвори свой развоен център в Русе в началото на 2015 г. Звеното работи по международни проекти на софтуерния разработчик. Като аргументи за ситуиране на развойния център в крайдунавския град от ръководството на фирмата посочват

  • географското разположение,
  • наличието на конкурентоспособна Математическа гимназия и
  • университет с традиции,
  • международните партньорства,

както и развиващото се ИТ общество, което е голямо признание за Русе.

Освен това, от 2015 г. в града функционира сдружение в обществена полза

Стартъп Фактори“.

Неговата мисия е да подпомага стартиращи предприемачи на ранен етап, да стимулира изграждането на ключови умения и формирането на благоприятна среда за превръщане на идеите в реални продукти. Сдружението организира множество инициативи, хакатони и курсове за обучение, като тенденцията за интерес към този вид активности е изцяло възходяща и носи голям принос към развитието на местната ИТ общност.

– Как изглежда един град на знанието и иновациите във Вашите очи? 

Не само в моите очи, но и според очакванията на гражданите, Русе все повече ще се определя като град с конкурентоспособна икономика, чието развитие се базира върху концентрирането на предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси, които стимулират приоритетни икономически сектори и ефективно използват научноизследователския и иновационен потенциал.