Инструментът SELFIE помага за повишаване на цифровите умения

Инструментът SELFIE помага за повишаване на цифровите умения. Европейската комисия даде старт на новия инструмент, който да подкрепя основано на цифровите технологии преподаване и учене в училищата.

Инструментът SELFIE помага за повишаване на цифровите умения

Инструментът SELFIE

Платформата ще е в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия. Тя ще се използва за оценяване на използването на дигиталните технологии в преподаването и ученето в тях.

В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще се използва по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии.

Всички заинтересовани прогимназиални, гимназиални и професионални училища могат да се регистрират на платформата SELFIE и да направят самооценката.

Как работи SELFIE

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, учениците, учителите и ръководството се приканват да размишляват върху поредица кратки твърдения. Тяхната цел е да се оцени използването на технологии в преподаването и ученето.

Инструментът включва различни модули, като училищата могат да избират между поредица от незадължителни твърдения и да добавят до осем въпроса, които са съобразени с техните нужди и приоритети. Попълването на въпросника отнема между 20 и 30 минути. След това училището получава изготвен специално за него доклад с резултатите. След това докладът за училището, получен чрез SELFIE, може да бъде използван за диалог в училищната общност, за да се определят стъпките за повишаване на използването на дигитални технологии с цел по-добро учене. Това може да включва например специално обучение за учителите или подкрепа за учениците по въпроси като безопасността в интернет.

Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни. При използването на инструмента не се събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране на училища или образователни системи.

Следващи стъпки

Първата конференция за SELFIE ще бъде организирана в Мадрид през 2019 г. Идеята е в проява та да участват училища от цяла Европа, които използват инструмента. ЕК ще разработи и помощни материали за училищата, за да ги улесни при предприемането на стъпките, необходими за засилване на използването на цифрови технологии, след като са направили оценката чрез SELFIE.

SELFIE е разработен в партньорство с министерствата на образованието и общности от специалисти по цифрово образование от цяла Европа. Целта на Комисията е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища.

SELFIE е една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, представен от Комисията през януари тази година. Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.

По данни на ЕК 90% от работните места след 2020г. ще изискват дигитални умения. Към момента 43% от европейците няма основни цифрови умения.