Дигиталните умения

Дигиталните умения са нужни за всяко работно място според нов доклад на ЕК

Дигиталните умения са нужни за всяко работно място. Това е заключението от нов доклад на ЕК, който беше публикуван от Европейската комисия (ЕК) в началото на май.

Проучването е озаглавено „ИКТ за работа: дигитални умения на работното място“ и изследва  относно въздействието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) върху трансформацията на работните места и уменията.

Данните показват, че цифровите технологии се използват във всички видове работни места. Включително и в икономически сектори, които традиционно не са свързани с цифровизацията, напр. селско стопанство, здравеопазване, професионално обучение, строителство.

Дигиталната икономика преобразува начина, по който хората работят, и уменията, от които се нуждаят на работното си място. Това представлява голямо предизвикателство за работодателите, служителите и държавните институции. Проучването представя данни и препоръки за политиката, които биха могли да подпомогнат превръщането на пазара на труда във възможност за всички.

Основни констатации за дигиталните умения

Цифровите технологии се използват широко в работните места в Европейския съюз.

√ 93% от европейските работни места използват настолни компютри,

√ 94% използват широколентова технология за достъп до интернет,

√ 75% използват преносими компютри и 63% други преносими устройства,

√ 22% използват интранет платформа,

√ 8% автоматизирани машини или инструменти или

√  5% програмируеми роботи.

По-големите работни места отчитат по-голямо използване на цифровите технологии, отколкото по-малките.

Повечето работни места изискват основни дигитални умения. Те включват възможността на човек да комуникира чрез електронна поща или социални медии. Също така да създава и редактира документи на компютър и да търси информация, както и да защитава личната си информация онлайн. Според данните 98% от мениджърите, както и 90% от специалистите следва да притежават базови дигитални умения. Специалистите включват професии като инженери, лекари, медицински сестри, учители, счетоводители, адвокати, журналисти, техници, чиновници или квалифицирани работници в селското стопанство.

Продавачи – 80% от работните места изискват базови цифрови умения:

Строителни работници – 50%;

Оператори на земеделски машини – 34%.

Докладът посочва, че есе пак има все още някои работни места, които не отчитат като важни дигиталните умения – занаятчии, сервитьори и готвачи.

-> Ако искате да повишите квалификацията си, разгледайте Каталога с ИТ обучения и курсове, налични в България

Поне половината от техническите лица и експертите, както и 30% от мениджърите трябва да притежават специализирани дигитални умения. Това важи в значителна степен, ако са част от по-големи предприятия.

През последните 5 години използването на ИКТ се е увеличило значително за над 90% от работните места. Малките предприятия са по-склонни да отчитат ограничено увеличение в сравнение с по-големите.

През последните 5 години са се увеличили инвестициите в ИКТ за подобряване на ефективността или увеличаване на обема на бизнеса. Тези инвестиции са по-чести в сектори с традиционно ниски нива на присъствие на цифрови технологии, напр. селското стопанство, производството или строителството.

38% от предприятията съобщават, че липсата на дигиталните умения оказва влияние върху тяхното представяне. Загубата на производителност (46%) и намаляването на броя на клиентите (43%) са основните отрицателни въздействия.

15% от компаниите отчитат, че служителите не притежават дигитални умения. Пропуските в тази посока се срещат по-често при високо и средноквалифицирани работници, отколкото при нискоквалифицирани работни места.

88% от фирмите не са предприели никакви действия за справяне с липсата на дигитални умения на своите служители. Основна пречка за това са големите разходи. Най-често предприеманите стъпки са различни тренинги.

 

Препоръки за дигиталните умения

Освен че анализира дигиталните умения на работното място, проучването изброява редица препоръки, формулирани в консултации с експерти и заинтересовани страни.

  1. Повишаване на осведомеността относно цифровите технологии и необходимостта от дигитални умения за подкрепа и подобряване на бизнес производителността, производителността и вътрешната организация.
  2. Насърчаване на достъпа до цифрови технологии, особено за микро и малки предприятия. За да се подобри и подкрепи достъпът до цифрови технологии, следва да се използват заеми, безвъзмездни средства и други механизми.
  3. Разширяване на наличността на дигиталните умения чрез образователната система. Програмите на всички нива и части от образованието трябва да бъдат актуализирани и цифровите умения да са част от основните компетенции, необходими на всяко ниво.
  4. Насърчаване на достъпа до обучение пред работодателите чрез техните професионални или отраслови организации и асоциации или чрез правителствени канали.
  5. Изграждане на партньорства между много заинтересовани страни и постигане на съгласие по стратегия за дигиталните умения.
  6. Помислете за разнообразието и избягвайте подхода „едно нещо е подходящо за всички“ в стратегията
  7. Включете цифровите умения в по-широка стратегия, в която са включени и други универсални умения, свързани с работодателите, например меки умения и комуникационни умения.
  8. Осигуряване на достъп до финансиране за цифрови технологии и развитие на дигиталните умения
  9. Намаляване на цифровото разделение. Фокусът следва да попадне върху категориите лица, които не притежават дигитални умения. Следователно, са изложени на риск от маргинализация не само на пазара на труда, но и в ежедневния живот, което може да допринесе за социалното и икономическото изключване.

-> Какви са дигиталните Ви умения? Проверете тук

 

История

Този окончателен доклад допълва междинния доклад „Въздействието на ИКТ върху качеството на работните места: доказателства от 12 работни профила„. Документът беше оповестен миналата година. Проучването е проведено сред представителна извадка от 7 800 предприятия, които са статистически представителни за 13 803 113 работни места в целия Европейски съюз, за 12 икономически сектора с различни нива на употреба на цифрови технологии. Те обхващат общо 150 563 540 служители в различни професионални роли.